CONDICIONS INICIALS PROPOSADES PER AL CONTRACTE DE LLOGUER DEL BAR-RESTAURANT DEL CASAL CULTURAL I RECREATIU DE CASTELLBISBAL

CONDICIONS ECONÒMIQUES:

 1. En el cas de signar un contracte per a 5 anys a comptar des del dia de la signatura del contracte, caldrà fer una aportació inicial de 35.000 €.
 2. En el cas de signar un contracte per a 10 anys a comptar des del dia de la signatura del contracte, caldrà fer una aportació inicial de 50.000 €.
 3. El cost del lloguer són 2.500 € + IVA, que seran abonats anticipadament del dia 1 a 5 de cada mes, amb augments anuals segons l’IPC. És I’objecte de I’arrendament la superfície interior de 475 m2 i de 94 m2 de terrasses exteriors, del ja esmentat cafè-bar, ubicat al local del Casal Cultural i Recreatiu amb adreça a I’Avinguda Pau Casals, 7 de Castellbisbal, amb totes les instal·lacions, maquinàries, estris, objectes i elements propis per a la seva explotació. També s’hi inclou l’ús del magatzem (compartit amb el Casal), les diferents zones de pas i la zona d’estacionament d’ús exclusiu per als socis.
 4. La part arrendadora s’obliga a emetre i remetre factura mensual pel lloguer.
 5. En el cas de signar un contracte per a 10 anys, a partir del 6è any, s’aplicaria un augment del 10% sobre l’import acumulat.
 6. En el moment de signar el contracte caldrà abonar una fiança equivalent a 2 mesos de l’import del lloguer.
 7. Els subministraments: llum, aigua, gas, telefonia, seran a càrrec de l’arrendatari.
 8. Les despeses de jardineria de les zones de pas són a càrrec de l’arrendatari.
 9. El Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal és el titular de la llicència d’activitats, i assumeix el pagaments de l’IBI i de l’Impost Metropolità.
 10. Els horaris d’obertura haurien de ser com a mínim a partir de les 8:00 hores i el de tancament, al voltant de les 20:00 hores.
 11. L’arrendatari es compromet i obliga a donar el servei de cafè-bar durant tot I’any, inclosos els mesos de vacances, durant l’horari habitual per aquests serveis. Només tancarà el dia de la setmana que cregui oportú, sense estar-hi obligat, i informant-ne de manera visible. També donarà servei de cafè-bar quan el Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal programi alguna activitat o espectacle. El Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal haurà d’informar-ne amb la suficient antelació i en les condicions i mitjans que ambdues parts acordin.
 12. L’arrendatari podrà traspassar el contracte de lloguer signat, si així ho creu oportú, en els termes i les condicions que s’especifiquin en el contracte.

CONDICIONS TÈCNIQUES O DE GESTIÓ:

 1. Caldrà presentar un projecte de gestió del bar-restaurant que reculli els elements propis de l’activitat de restauració i que reculli tots els serveis que s’ofereixin i les condicions i característiques dels mateixos.
 2. Es valorarà el compromís ferm a assumir les millores a nivell d’equipaments i de decoració que es creguin oportuns.

CALENDARI:

Publicació d’aquestes condicions a la web del Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal (www.casalculturalcastellbisbal.cat):03/05/2023
Visita de les instal·lacions del bar-restaurant08/05/2023,
17 a 19 h.
Termini de presentació de les propostes de les persones físiques o jurídiques per correu electrònic a casaldecastellbisbal@gmail.com 19/05/2023,
24:00 h.
Assemblea extraordinària de socis/es31/05/2023,
19:30 h.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *